ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตราสัญลักษณ์ หลักเกณฑ์ รายนามคณะกรรมการ
- ขั้นตอนการรับสมัครผลงาน Thailand 5S Award
วิธีการสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมการรับรองจากผู้บริหารขององค์การ
2. เอกสารสรุปการดำเนินงาน 5ส จำนวน 10 ชุด โดยมีข้อมูลดังนี้
2.1) สำเนาใบสมัครที่มีการรับรองจากผู้บริหารขององค์การแล้ว
2.2) ประวัติความเป็นมาขององค์การ และประวัติโดยย่อของการดำเนินงาน 5ส ในองค์การ
2.4) หนังสือแต่งตั้งการดำเนินงาน 5ส เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงาน 5ส ขององค์การ
2.5) แผนงานหลักและแผนการดำเนินงาน 5ส เช่น แผนงานคณะกรรมการส่งเสริม 5ส แผนอบรม แผนประชาสัมพันธ์
2.6) ระบบการแบ่งพื้นที่ 5ส ในหน่วยงาน (ให้ระบุพื้นที่เป็น ตร.ม แยกเป็น ฝ่าย แผนก ฯลฯ)
2.7) ระบบการประชาสัมพันธ์ 5ส เช่น บอร์ดกิจกรรม, แผ่นพับ ฯลฯ
2.8) การดำเนินงาน 5ส เชิงปฏิบัติการ เช่น ระบบการบริหารการจัดการการดำเนินงาน Big Cleaning Day ผลงานการปรับปรุงและการจัดทำมาตรฐานเป็นต้น
2.9) ระบบการตรวจประเมิน (Audit)
2.10) Best Practices เช่น การปรับปรุงที่โดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เป็นต้น
2.11) ตัวชี้วัดผลสำเร็จทั้งรูปธรรมและนามธรรม
2.12) แนวทางการยกระดับการดำเนินงาน 5ส
ทั้งนี้ ให้ลงรายละเอียดในกระดาษขาว ขนาด A4 (กระดาษที่ใช้ปกติในหน่วยงาน) แนวตั้งหรือแนวนอน เข้าเล่ม จำนวน 10 ชุด ตัวหนังสือต้องชัดเจน จำนวนไม่เกิน 40 หน้า (เอกสารผลงานแต่ละหน้าควรมีรายละเอียดคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ)
3. ดำเนินระบบ 5ส มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต่อเนื่อง)
4. ชำระค่าสมัคร โดย เงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือ
    “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”  ชำระผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
    ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6 5
     กรณีที่ผ่านเข้ารอบการตรวจติดตาม ณ สถานปฏิบัติงานจริง องค์การจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่/สถานที่ ทั้ง 2 รอบ
- ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน Thailand 5S Award
ขั้นตอนที่  1
กฎจรรยาบรรณ และคัดเลือกผลงาน
ขั้นตอนที่  2
รับสมัคร พร้อมส่งสรุปผลงาน 5ส ขององค์การ ในรูปของเอกสาร
ขั้นตอนที่  3
คณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกผลงานจากเอกสาร
ขั้นตอนที่  4
นำเสนอผลงานรอบคัดเลือก (เฉพาะผลงาน 5ส ขององค์การที่ผ่านรอบเอกสาร)
ขั้นตอนที่  5
ตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานการดำเนินงาน 5ส ณ สถานปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 1
ขั้นตอนที่  6
ตรวจติดตามการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน 5ส รวมถึงความรู้ความเข้าใจระบบ 5ส เพื่อความยั่งยืน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่  7
นำเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ
 
Update : 21-06-2010
Photo Gallery
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
บทความด้านวิชาการ
-
5ส กับจริยธรรมในการทำงาน
-
5ส ทำได้ง่ายนิดเดียว
-
5ส พลาสติก
-
การจูงใจพนักงานในกลุ่มต่อต้าน
-
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้วย 5ส
-
เคล็ด (ไม่) ลับของรางวัล5ส ประเทศไทย
-
แต่งเติมเสริมบรรยากาศ 5ส
-
ทำ 5ส ให้ดี ก็เป็นคนดีได้
-
ทำอย่างไรให้ 5ส ยั่งยืนเมื่อทำดีแล้ว
-
ปัญหาอุปสmรรคกับดัก 5ส
-
วงจร 5
หากคุณไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดหลักสูตรได้ คลิกที่นี้ Download Acrobat Reader
Copyright 2010 : Technology Promotion Association (Thailand-Japan). All Right Reserved. Webmaster
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250   Tel. 0-2717-3000-29 ต่อ 772-774    fax. 0-2719-9481-3    Email : award@tpa.or.th
กลับหน้าหลัก ติดต่อเรา ผลการประกวด